Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2022 Yılı Tercüman Listesi Başvurusu
  11.10.2021

  T.C.

  ORDU

  ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

   

  İL Â N

   

   

  Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca “Ceza Muhakemesi Kanununa göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince; Ordu il ve ilçelerinin yargı çevresinde oturan veya mesleki faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde, soruşturma veya kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen ya da engelli olan mağdur, tanık, şüpheli veya sanığın iddia veya savunmaya ilişkin beyanlarının ve kovuşturma evresinde iddianamenin okunması veya esas hakkındaki mütalaanın verilmesi üzerine sanığın kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapacağı sözlü savunmasının alınması sırasında görevlendirilecek tercümanlar için 2022 Yılı Tercüman Listesi oluşturulacaktır.

  BAŞVURU ŞARTLARI:

  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,

  c) Başvuru tarihinde 18 (onsekiz) yaşını tamamlamış olmak,

  d) En az İlkokul mezunu olmak,

  e) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,

  f)Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,

  g) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturmak veya bir meslekî faaliyeti icra etmek,

  h) Başka bir komisyon listesinde kayıtlı olmamak.

  BAŞVURU USULÜ VE TARİHİ:

  Tercüman başvuruları Ordu Adliyesi’nin resmi sitesi olan http://www.ordu.adalet.gov.tr adresindeki ilanda yer alan başvuru formu kullanılarak yapılacaktır. Başvuru süresi ise 11 Ekim 2021 Pazartesi günü başlayıp, 27 Ekim 2021 Çarşamba günü mesai bitiminde sona erecektir.

  Bu tarihten sonra komisyonumuza ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

  Başvuru dilekçesinde ayrıca bilirkişiye ait banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.

  BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER

  1-Başvuru dilekçesine;

  a)TC Kimlik numarası beyanı,

  b)Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,

  c)Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin  yazılı olarak beyanı,

  d)İki adet vesikalık fotoğraf

  e)Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,

  2-Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan birinci fıkranın (a), (c) ve (d) bentlerinde sayılan bilgi ve belgeler istenmez.

  Tercümanlık yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin

  11 Ekim 2021 Pazartesi günü başlayıp, 27 Ekim 2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Ordu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına veya komisyonumuza gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına bizzat bir dilekçe ile başvurması, bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçelerin değerlendirmeye alınamayacağı, bilirkişi listesine kabul edilenlerin listesi 

   

  01.12.2021 tarihinde www.ordu.adalet.gov.tr adresinde yayımlanacağı, listeye kabul edilenlerin yemin için 03.12.2021 tarihinde saat:14.00’de Ordu Adliyesi 2.Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda kimlikleri ile birlikte hazır bulunmaları ilan olunur.11.10.2021

   

  Başvuru Formu İçin Tıklayınız

  Adres

  Karşıyaka Mahallesi Atatürk Bulvarı No:506 Altınordu/ORDU

  Telefon

  0(452)7002000

  E-Posta

  orducbsisaretadalet.gov.tr