Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  160 Kadrolu Ceza İnfaz Kurumu Kâtibi Alımı
  05.01.2021

   T.C.
  ADALET BAKANLIĞI
  Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü


  Sayı    : E-18514707-903.02.00.00-1/38    04.01.2021
  Konu    : 160 Kadrolu Ceza İnfaz Kurumu Katibi Alım İlanı 


  ....................... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA


       657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (A) fıkrası, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114’üncü maddesi, 2 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11'inci maddesi, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine göre; 20 Şubat 2020 tarihli ve 2020/60 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ekinde değişiklik yapan 24.03.2020 tarihli ve 2020/104 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ekinde verilen atama izni uyarınca 9, 10, 11 ve 12’nci dereceli kadrolara, EK-2 listede yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için 160 kadrolu ceza infaz kurumu katibi alımı yapılacaktır.
      Sınavlar, planlanan personel sayısı dikkate alınarak Ek-2’de gösterilen 12 ayrı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığınca (sınav merkezi) yapılacaktır. Sınava girecek adayların Ek-1 başvuru formunu doldururken sınava başvuracağı adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığını (sınav merkezi) gösterir kısmı doldurması ve atanmak istediği ceza infaz kurumunun bağlı olduğu adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığını belirtmesi gerekmektedir. 
      Bu kadrolara yapılacak atamalar için merkezi sınava (KPSS 2020) girip en az 70 ve üzeri puan alan adayların arasından en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının yirmi (20) katı uygulamalı sınava çağrılacaktır. Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç (3) katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır.
      Başvurularda, lisans mezunları için 2020 KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSSP94 puanı esas alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçme Sınavından 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır. 

           Kadrolu olarak atanması düşünülen personel ile ilgili olarak genel esaslar;

  1) Ekte gönderilen ilân metni ile atama işlemi için sınav izni verilen kadrolar adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları (sınav merkezleri) tarafından merkez ve mülhakatlarında mutad vasıtalarla (resmi internet siteleri vasıtasıyla) ilân edilecektir. 
  2) Başvurular 18.01.2021 Pazartesi günü başlayıp,  05.02.2021 Cuma günü mesai saati bitiminde (16:00) sona erecektir. Başvurular sözlü sınavın yapılacağı EK-2 listede belirtilen Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına (sınav merkezi) ya da herhangi bir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına yapılacaktır.

   Sınav başvuruları için öncelikle sınav merkezleri tarafından sınavı yapılan her bir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu bir sınav numarası tanımlayacaktır. Başvuruyu alan Adalet Komisyonu tarafından, adayın sınava girmek istediği sınav merkezi, atanmak istediği ceza infaz kurumunun bağlı olduğu adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu ve atanmak istediği unvan bilgileri de kontrol edildikten sonra sisteme girişi yapılacak daha sonra masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle Adalet Komisyonlarınca aynı gün acele posta servisi veya kargo ile sözlü sınav ve mülâkatın yapılacağı adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına (sınav merkezine) gönderilecektir. 
  Adaylar sadece bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Aynı ya da farklı komisyona başvurulması durumunda yapılan tüm başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır.
  3) Uygulama sınavına katılacak ceza infaz kurumu kâtibi adaylarının sözlü sınavdan önce  12.02.2021  tarihinde ilgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve varsa ilgili sınav komisyonunun bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı  resmi  internet sitelerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.  Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
  4) Ceza infaz kurumu katibi ilan edilen kadro sayısının 20 katına giren adayların 22.02.2021 tarihi ve devam eden günlerlerde daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için  sınavı yapılan her bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için ayrı ayrı olmak üzere uygulama sınavı yapılacaktır. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.
  5) Sözlü sınava girmeye hak kazananlar, sınavın yapılacağı komisyonların (sınav merkezlerinin) ilan panolarında ve aynı zamanda sınav merkezinin olduğu  yer Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinde sınavı yapılan her bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından 26.03.2021 tarihinde ilan edilecektir. İlanda adayların hangi gün sözlü sınava katılacağı belirtilecektir.
  6) 
  a) Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 5, 6, 9 ve devam eden maddelerindeki şartları taşıyan adayların adalet komisyonlarınca yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekir. 
   b) Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 5 ve 6’ncı maddelerindeki şartları taşıyan adaylardan; ceza infaz kurumu katibi sözlü sınavı her bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu (sınav merkezi) için ayrı ayrı olmak üzere 31.03.2021 ve devam eden günlerde yapılacaktır. 
  c) Yönetmeliğin 14’üncü maddesine göre sözlü sınavda yapılan değerlendirme, adalet komisyonu üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı EK 3-A Aday Değerlendirme Formuna işlenip, sözlü sınav bitirilip komisyon üyelerince yapılan değerlendirme sonuçları EK 3-B Birleştirme Tutanağında gösterildikten sonra sözlü sınav sonuçları EK 3-C Nihaî Başarı listesinin ilgili hanesine işlenecektir.
   d) Nihai başarı listesi adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenecektir. Ceza İnfaz Kurumu katipliği kadroları için nihai başarı listesi düzenlenirken öncelikle hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet önlisans veya ceza ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alan mezunları en yüksek puan alan adaydan başlamak suretiyle her bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için ayrı ayrı sıralanacak olup, diğer adaylar bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanacaktır. (2020 değişikliği ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programıdır. Değerlendirme yapılırken dikkate alınması gerekmektedir)


  e) Ceza infaz kurumlarının hassas niteliği dikkate alınarak sözlü sınava alınan adayların adli sicil kayıtları ile  güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları göz önüne alınarak değerlendirme yapılacaktır.  
  f) Sözlü sınavda 70’in altında puan almış olanlar başarısız sayılacaklarından notların aritmetik ortalaması alınmayacak bu kısma “başarısız” yazılacaktır.
  7) Yönetmeliğin 18'inci maddesine göre; sınavı kazananların yerleştirmeleri her bir komisyon için sınav izni dahilinde ilân edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihaî başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır. Atamaları iptal edilenlerin yerine her bir komisyon için ilan edilen nihaî başarı listesindeki sıralamaya göre yedekler arasından atama  işlemi yapılacaktır.  
  8) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının valilik kısmı sözlü sınavdan önce sınav merkezi komisyonunca yaptırılacaktır. 
  9) Güvenlik soruşturması valilik kısmı tamamlanmayan adaylar için atama kararı gönderilmemesi, güvenlik soruşturması sonuçlanan adayların yerleştirilmelerine ilişkin adlî yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu kararı, Yönetmeliğin 20'nci maddesinde belirtilen belgeler de dâhil olmak üzere adayın başvurusuna ve sınava ilişkin tüm evrak tamamlandıktan sonra inceleme formuna işlenerek komisyon kararı ve inceleme formu onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilecektir.
  10) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmektedir. 
  11) Kadrolu olarak yerleştirilecek adaylar hakkında EK-4/A’da belirtilen şekilde yerleştirme kararlarının her bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunca (sınav merkezi) ayrı ayrı alınması gerekmektedir.
  12) EK-1’deki başvuru formu çoğaltılarak talep sahiplerine verilecektir.
  13) Sınavı kazanan adaylar hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturmasının olumsuz olması halinde 12.04.2000 tarihli ve 24018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’nin 15’inci maddesine (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine göre değil) göre değerlendirilerek, alınacak karar onaylanmak üzere Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir. 
  14) Sınav sonucunda başarılı olan adaylara ilişkin nihai başarı listesi her bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için ayrı ayrı olmak üzere  ivedi olarak excel formatında ab209480@adalet.gov.tr e-posta adresine gönderilecektir.
  15) Sınavı kazanan adayların süresi içerisinde göreve başlamaması, feragat etmesi, güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanması gibi nedenlerle her bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için ayrı ayrı olmak üzere boş kalan kadrolara personel ataması yapılabilmesi bakımından yedek liste oluşturulacaktır. Asil adaylardan boşalma olması halinde ilgili adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu için belirlenen yedek adayların atama işlemleri ilgili sınav merkezi tarafından yapılacaktır.  
  16) Yerleştirmeye hak kazananlar hakkında EK-4/B’de belirtilen kadrolu personel yerleştirilmesine ilişkin inceleme formu doldurulacak, ayrıca, EK-4/A‘da gösterilen kadrolu personel yerleştirme kararları ile birlikte komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmak üzere ivedilikle Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir. Ayrıca uygulamalı ve sözlü sınav sonucunda ceza infaz kurumu katipliğine yerleşmeye hak  kazanan adayların 3 dakikada yanlışsız en az 90 kelime yazdıklarına ilişkin her bir aday için tutulan tutanak ve yazı metni incelenmek üzere gönderilecektir. 
  17) Sınavı kazanan adayların yerleştirmeye esas evrakında bulunması gereken belgeler sırasıyla aşağıda belirtilmiş olup, bu evrak Genel Müdürlüğe gönderilmeyerek komisyonlarca özlük dosyalarında muhafaza edilecektir. Tereddüte düşülen evrak dışında yerleştirmeye esas evrak gönderilmeyecektir.  
  Sınavı kazanan adayların yerleştirmeye esas evrakında bulunması gereken belgeler;
  - Komisyon kararı,
  - Güvenlik Soruşturması ve arşiv araştırması, 
  - Nihaî başarı listesi, 
  - Aday değerlendirme formu,
  - Birleştirme tutanağı,
  - Mal bildirimi,
  - KPSS belgesi,
  - Diploması,
  - Sertifika veya kurs bitirme belgesi, 
  - Sağlık kurulu raporu, 
  - Başvuru formu,
  - Adlî ve arşiv sicil kaydı,
  - Nüfus kayıt örneği,  
  -Başka bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçe.
  18) Sınavı yapacak  Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca (sınav merkezi), 160 kadrolu ceza infaz kurumu katibi için sınav izni verilen komisyonlara ilişkin kontenjan dağılımları EK-2 'de belirtilmiş olup, sınav unvan ve kodları tanımlanırken Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü butonunun mutlaka seçilmesi gerekmektedir.
  19) Herhangi bir nedenle askerlikten muaf olan adayların muafiyetlerine ilişkin sağlık raporu veya bedelli askerlik belgesini başvuru formlarına eklemeleri gerekmektedir.
   Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapılması ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümlerine titizlikle uyulması gerekmektedir. (Sınav merkezleri 08 Aralık 2020-31328 sayılı Resmi Gazatede yayımlanan değişiklikleri dikkate almaları gerekmektedir)
  Bilgi edinilmesini, gereğinin yerine getirilmesi için yazımızın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonuna iletilmesini rica ederim.  

                                                                                                                                                                                            Yılmaz ÇİFTCİ
                                                                                                                                                                                                Hâkim
                                                                                                                                                                                               Bakan a.
                                                                                                                                                                                            Genel Müdür

   
  Ek   :
   Ek-1 Başvuru Formu
   EK 2 Kontenjan Dağılımı
   EK 3 Sınav Takvimi
   EK 4 İlan Metni
   EK 5 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
   

  Dağıtım :
  Gereği   :
  Tüm Cumhuriyet Başsavcılıkları

   

  Adres

  Karşıyaka Mahallesi Atatürk Bulvarı No:506 Altınordu/ORDU

  Telefon

  0(452)7002000

  E-Posta

  orducbsisaretadalet.gov.tr