Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  İcra Katipliği Sınav Sonuç İlanı
  10.09.2021

    T.C.
  O R D U 
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


                 Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının 23.02.2021 tarihli (657 sk. 4/B) 814 sözleşmeli icra katibi pozisyon için Ordu, Mesudiye, Fatsa ve Korgan İcra Dairelerine İcra Katibi alımına esas olmak üzere  Komisyonumuzca yapılan sözlü sınava ilişkin nihai sonuca ait sorgulama linki aşağıda verilmiştir. Sorgulama T.C. Kimlik Numarası ile yapılabilecektir.

                Listelerde belirtilen ve sınavı "BAŞARILI ASİL" olarak kazanan adayların aşağıda belirtilen evrakları hazır ederek en geç 17.09.2021 Cuma günü mesai bitimine kadar bizzat Komisyon Başkanlığımıza teslim etmeleri ya da bulunduğu ilin Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla APS veya Kargo ile (ücret bedelinin adayların karşılaması suretiyle) Komisyon Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. 

                Aksi takdirde; Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. maddesinin 3. fıkrası uyarınca "Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz." hükmü gereğince atamaları yapılmayacaktır. 

                Sınav sonuçları ilgililere ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. 
                İlanen tebliğ olunur. 10.09.2021


  HAZIR EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR

  1)Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya sınav birimi ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

  2)Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1 maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan; "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmenin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmü gereğince bu durumun tespitine yönelik yazılı beyan.  (Dilekçe için tıklayınız.)

  3)Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan,  
     (Beyana ilişkin dilekçe için tıklayınız)

  4)İki adet biometrik fotoğraf, 

  5)Mal bildirimi Formu, (Mal Bildirim Formu için tıklayınız.) 

  6)Sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı, 

  7)Vukuatlı Nüfus Kaydı,

  8)Adli Sicil Kaydı,
   
  9)1 adet Askerlik durum belgesi, ( e-devletten alınan geçerlidir.)

  10)Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. (Bilgisayar ortamında doldurulacak) 
       (Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu için tıklayınız.)

  T.C. KİMLİK NO
  ADI
  SOYADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Karşıyaka Mahallesi Atatürk Bulvarı No:506 Altınordu/ORDU

  Telefon

  0(452)7002000

  E-Posta

  orducbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu