Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Ceza ve Tevkifevleri Bilgisayar Teknisyeni Mülakatı Sonuç Listesi
  09.07.2021

    T.C.
  O R D U 
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


       Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 19.02.2021 tarihli 4.918 Sözleşmeli (657 sk. 4/B) Pozisyon İçin Personel Alımına esas olmak üzere Ordu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna  Metal Teknisyeni ve Bilgisayar Teknisyeni Unvanlarında, Komisyonumuzca yapılan sözlü sınava ilişkin nihai sonuca ait sorgulama linki aşağıda verilmiştir. Sorgulama T.C. Kimlik Numarası ile yapılabilecektir.

      Listelerde belirtilen ve sınavı "BAŞARILI ASİL" olarak kazanan adayların aşağıda belirtilen evrakları hazır ederek en geç 13.07.2021 Salı günü mesai bitimine kadar bizzat Komisyon Başkanlığımıza teslim etmeleri ya da bulunduğu ilin Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla APS veya Kargo ile (ücret bedelinin adayların karşılaması suretiyle) Komisyon Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. 

      Aksi takdirde; Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16. maddesinin 3. fıkrası uyarınca "Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz." hükmü gereğince atamaları yapılmayacaktır. 

      Sınav sonuçları ilgililere ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. 
      İlanen tebliğ olunur. 09.07.2021

  HAZIR EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR

  1) Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya sınav birimi ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği,

  2) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6/18/c maddesinde Açıktan atanacak bütün unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,  (Belirtilen ibarelerin yazılmaması halinde rapor tekrar aldırılmakta olup, rapor alınırken bu hususa özellikle dikkat edilmesi)

  3) Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan,  
      (Beyana ilişkin dilekçe için tıklayınız)

  4) İki adet biometrik fotoğraf,

  5) Mal bildirimi Formu, (Mal Bildirim Formu için tıklayınız.

  6) Sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da sınav birimince onaylı örneği,

  7) Başka bir kurum ve kuruşula karşı mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair dilekçe, 
      (Dilekçe için tıklayınız.)

  8) 1 adet Askerlik durum belgesi, ( e-devletten alınan geçerlidir.)

  9) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. (Bilgisayar ortamında doldurulacak) 
      (Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu için tıklayınız.)

  Bilgisayar Teknisyenliği Sonuç Listesi

   

  Adres

  Karşıyaka Mahallesi Atatürk Bulvarı No:506 Altınordu/ORDU

  Telefon

  0(452)7002000

  E-Posta

  orducbsisaretadalet.gov.tr